Opłata depozytowa dla akumulatorów żelowych/AGM.

Postępowanie przy sprzedaży akumulatorów reguluje ustawa o bateriach i akumulatorach z roku 2009. Zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 roku (Dz. U. 2009 Nr 79, poz. 666 art. 54 ust. 1), w przypadku sprzedaży akumulatorów użytkownikowi końcowemu, który w momencie zakupu nie dokonał zwrotu zużytego akumulatora, zachodzi obowiązek pobrania opłaty depozytowej w wysokości 35 zł/szt. Opłata jest formą kaucji i podlega zwrotowi, jeżeli kupujący w terminie 30 dni od jej pobrania przekaże zużyty akumulator. Opłata depozytowa naliczana jest ze stawką VAT 0% i musi być osobno wykazana na dokumencie sprzedaży. Oznacza to, że zgodnie z ustawą, opłata depozytowa nie może być ujęta "w cenie" akumulatora.

Ustawa przewiduje trzy tryby zakupu akumulatorów:

Zakup ze zwrotem zużytego akumulatora
to najprostszy sposób na legalne rozliczenie się z odpadów. Ustawowo, w ciągu 30 dni od dnia zakupu akumulatora sprzedawca ma obowiązek przyjęcia zużytego akumulatora i zwrócenia pobranej opłaty depozytowej. Taka procedura jest stosowana najczęściej - ze względu na minimum formalności. Sprzedawca ma obowiązek umożliwić Kupującemu pozbycie się odpadów natychmiast po wymianie zużytych akumulatorów, bez ponoszeniodpadów akumulatorowychwych kosztów. Zgodnie z tymi wytycznymi zużyte akumulatory w ramach transakcji, w ciągu 30 dni od zakupu odbieramy bezpłatnie, naszym transportem. Po przyjęciu odpadów akumulatorowych na nasz magazyn potwierdzamy zdanie odpadu oświadczeniem. Oświadczenie o przyjęciu odpadów jest dokumentem jakim Kupujący musi się legitymować aby potwierdzić właściwe pozbycie się odpadu niebezpiecznego jakim jest akumulator. Zobacz jak przebiega zakup akumulatora ze zwrotem odpadów.
Zakup z uiszczeniem opłaty depozytowej
przy zakupie Kupujący niezależnie od zapłaty za sam akumulator, wpłaca opłatę depozytową w wysokości określonej przez ustawodawcę - 35 zł od sztuki. Zgodnie z prawem kwota depozytu nie może być wliczona w cenę zakupu akumulatora. Opłata depozytowa jest kwotą nieopodatkowaną i nie stanowi przychodu dla Sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek wszystkie opłaty depozytowe odprowadzić do właściwego organu Urzędu Marszałkowskiego w terminie określonym przez ustawę. Procedurę tę realizujemy w przypadku gdy Klienci zakupują akumulatory do nowych instalacji.
Zakup do dalszej odsprzedaży
jeżeli Kupujący deklaruje, że zakupione akumulatory będą przedmiotem dalszej odsprzedaży nie zachodzi obowiązek uiszczenia opłaty depozytowej lub zwrotu zużytego akumulatora. W takim przypadku na kupującego przechodzi obowiązek rozliczenia opłat depozytowych lub przyjęcia odpadów od użytkownika końcowego oraz prowadzenia stosownej ewidencji.

Często w momencie zakupu nowych akumulatorów Kupujący decyduje się na zainstalowanie akumulatorów o innych parametrach niż dotychczas posiadane. Akumulatory zużyte mogą być inne niż akumulatory kupowane. Mogą być większe jak i mniejsze od kupowanych. Akumulatory rozliczane są sztuka zużyta za sztukę sprzedaną. Jeżeli wymiana wiąże się ze zmniejszeniem liczby akumulatorów na rzecz ich objętości, przykładowo: Kupujący wymienia cztery małe akumulatory na dwa nowe większe - ma możliwość zwrotu wszystkich zużytych akumulatorów. Na wymianę przyjmujemy także zużyte akumulatory samochodowe - zamiennikiem może być dowolny akumulator ołowiowo-kwasowy.

Kiedy opłata depozytowa nie musi być pobierana

Opłata depozytowa nie musi być pobierana jeżeli w momencie odbioru towaru zwracane są zużyte akumulatory. Jeżeli ze względów technologicznych Kupujący deklaruje że zakupione akumulatory muszą zostać zainstalowane i dopiero po ich instalacji może zwrócić stare - ustawodawca daje na to 30 dni od daty zakupu. Zużyte akumulatory odbieramy na nasz koszt. Przy deklaracji zwrotu akumulatorów jest możliwość odroczenia terminu wpłaty opłaty depozytowej. Kwota płatności faktury za zakup akumulatorów jest księgowana na poczet opłaty depozytowej i pokrycie części zobowiązania objętego fakturą (jest niedopłata na kwotę depozytu). Po dokonaniu zwrotu zużytych akumulatorów (zwrot w ustawowym terminie 30 dni) dokonujemy zwrotu opłaty depozytowej, zaliczając ją na poczet kwoty pozostałej do zapłaty (likwidujemy niedopłatę).

Przepisów ustawy nie stosuje się do baterii i akumulatorów używanych w:

  1. urządzeniach związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich UE, broni, amunicji i sprzęcie wojennym, z wyjątkiem produktów, które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych;
  2. urządzeniach przeznaczonych do wysyłania w przestrzeń kosmiczną

W przypadku jeżeli Kupujący nie zwróci zużytych akumulatorów, zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania pozostałej należności w ciągu 30 dni od zakupu, niezależnie od terminu płatności faktury za zakupione akumulatory.

Przykładowe wyliczenie opłaty depozytowej

Zakup 5 akumulatorów na łączna kwotę: 5 000 zł brutto, Kwota depozytu 5 x 35 zł = 175 zł. Wpłata 5 000 zł dokonana przez kupującego Kupującego zostanie zaksięgowana w następujący sposób i kolejności:

W przypadku zakupu bez zwrotu zużytych akumulatorów:

  • 175 zł na poczet opłaty depozytowej,
  • 4 825 zł za zakup akumulatorów,
  • do zapłaty pozostaje 175 zł - zgodnie z ustawą termin 30 dni i w tym terminie można zwrócić zużyte akumulatory

W przypadku gdy w ciągu 30 dni od zakupu Kupujący zwróci zużyte akumulatory, przysługujący zwrot opłaty depozytowej zaksięgowany zostanie na poczet faktury sprzedaży. Tym samym do zapłaty pozostanie 0 zł - cała transakcja będzie rozliczona. Jednocześnie ustawowy wymóg zwrotu odpadów jest spełniony. Kupujący otrzymuje od nas zaświadczenie o przyjęciu odpadów, konieczne do zdjęcia ze stanu. Zaświadczenie należy przechowywać przez minimum 5 lat od zakupu.

W przypadku, gdy w ciągu 30 dni od zakupu, nie nastąpi zwrot zużytych akumulatorów, Kupujący ma obowiązek uzupełnienia wpłaty za zakup akumulatorów 175 zł. Sprzedawca ma obowiązek rozliczenia się z pobranych opłat depozytowych i przekazania ich do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.