Instrukcje przeciwpożarowe i oznaczenia

Ustawodawca nakłada na właścicieli wyznaczonych budynków oznakowanie dróg ewakuacji a także oznakowanie i instalację przeciwpożarowych wyłączników prądu. Wszystkie urządzenia, miejsca, drogi, drzwi muszą być oznakowane z godnie z Polskimi Normami.

Powszechnie znane znaki ewakuacyjne i oznaczenia sprzętów przeciwpożarowych ułatwiają ewakuację i podczas zagrożeń mogą ratować życie. Każdy budynek powinien być jasno, logicznie i jednoznacznie w tej kwestii oznaczony.

W każdym budynku będą występować specyficzne warunki ewakuacji i likwidacji zagrożeń, ważne jest więc aby jego użytkownicy znali zasady obowiązujące w danym miejscu. Dla stałych użytkowników budynków jak i osób przebywających czasowo muszą być dostępne instrukcje postępowania w przypadku pożaru.

Wdrażanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego realizuje się przez różnorodne działania. Są wśród nich:

  • określenie warunków ochrony,
  • określenie wymaganego i koniecznego wyposażenia,
  • bieżące przeglądy,
  • sposoby postępowania na okoliczność wystąpienia zagrożeń - procedury,
  • sprecyzowanie planu ewakuacji,
  • sposoby zaznajamiania z instrukcjami użytkowników,
  • określenie praktycznych sposobów sprawdzania czy zaplanowana organizacja jest efektywna.