Bezpieczeństwo i sprawność ewakuacji.

Zagadnieniem krytycznym jest bezpieczeństwo i sprawność ewakuacji. Niezbędne są znane i czytelne oznaczenia dróg ewakuacji oraz odpowiednie podawanie komunikatów sterujących ruchem podczas ewakuacji - rozgłaszanie komunikatów i sygnałów w ramach Dźwiękowego Systemu Ostrzegania DSO.

W budynkach, które tego wymagają należy zapewnić właściwe oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) dróg ewakuacji jak i dbać na bieżąco o utrzymanie ich drożności. Na drożność tras ewakuacji maja wpływ - niezablokowane drzwi ewakuacyjne, nieinstalowanie wyposażenia czy wystroju w sposób, który zmniejsza drożność tras ewakuacji - do drzwi ewakuacyjnych lub okien dla ekip ratowniczych.

Na bezpieczeństwo pożarowe ma istotny wpływ zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji - odpowiednie wyjścia ewakuacyjne - odpowiednia ich ilość, wielkość, wyposażenie. Podczas trwającego pożaru na szybkość i skuteczność ewakuacji duży wpływ ma oddymianie dróg ewakuacji -

zapewnią to właściwie dobrane urządzenia, klapy, kurtyny.

Ewakuacja nie kończy się po opuszczeniu budynku. Również w bezpośrednio przyległym terenie oznaczone i drożne muszą być trasy pożarowe na zewnątrz budynków, tak aby a osoby ewakuowane zbierały się w wyznaczonych miejscach - i nie utrudniały dojazdu ekip ratowniczych.