Split payment i Mechanizm Podzielonej Płatności MPP na akumulatory.

Zakup akumulatorów powyżej 15 tyś zł brutto - zasady naliczania VAT, split payment, faktura z adnotacją MPP na akumulatory. Zobacz jak wykonać przelew.

Zakup akumulatorów a Mechanizm Podzielonej Płatności

Akumulatory należą do towarów wymienionych w 67 pozycji załącznika nr 15 do Ustawy o podatku VAT. W związku z tym transakcje powyżej kwoty 15 000 zł brutto za akumulatory muszą być realizowane z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności MPP, czyli przez tak zwany Split payment.

Split payment

Split payment służy realizacji płatności w ramach Mechanizmu Płatności Podzielonej czyli jest to przekazanie należności za fakturę na dwa oddzielne konta:
kwoty netto, która zasili konto rozliczeniowe Sprzedawcy
należnej kwoty VAT, która zostanie automatycznie przelana na subkonto VAT Sprzedawcy.

Faktura z adnotacją MPP

Jeżeli otrzymujemy od Sprzedawcy fakturę z adnotacją płatność przelewem MPP - Mechanizm Podzielonej Płatności a faktura opiewa na kwotę powyżej 15000zł to jako kupujący mamy obowiązek (dla jego niewykonania ustawodawca przewiduje kary) do zapłaty należności za pomocą split payment. Kwoty poniżej tej sumy mogą być przelewane na zasadzie split payment ale nie ma takiego obowiązku. Należności za towary z załącznika 15 do Ustawy o podatku VAT jeżeli niezależnie od kwoty są płacone przez split payment uwalniają Nabywce od współodpowiedzialności za ewentualny nieodprowadzony VAT przez Sprzedawcę.

Jak wykonać split payment w ramach MPP

Przelew realizowany jest w podobny sposób jak każdy przelew. W dostępnych opcjach przelewów w naszym profilu bankowym musimy wybrać przelew split payment. Podając dane do przelewu konieczne będzie podanie kwoty faktury a także kwoty VAT oraz NIP-u Sprzedawcy.
Realizując przelew do nowego kontrahenta należy sprawdzić czy numer konta firmy znajduje się na tzw. białej liście.

Konsekwencje przelewu bez split payment

Nabywca nie może wliczyć wydatku w koszty, jeżeli istniała konieczność zapłaty MPP a nie wykonał split payment, ponadto Nabywca poniesie sankcje w wysokości 30% VAT (od kwoty podatku za towaru objęte obowiązkiem MPP).

Rachunek VAT Sprzedawcy

Nie musimy znać numeru subkonta VAT Sprzedawcy do przelewu w ramach split payment, wystarczy znajomość zwykłego numeru rachunku firmowego.

Przelew kwoty VAT zostanie automatycznie przeksięgowany. Jeżeli posiadamy środki na własnym koncie VAT zostaną one przeznaczone na zapłatę VAT w ramach płatności za fakturę, reszta należności zostanie pobrana ze zwykłego konta. Jeżeli środków na koncie VAT jest za mało system bankowy automatycznie dołoży brakującą kwotę ze zwykłego konta rozliczeniowego.


Rachunek VAT - to rachunek do którego właściciel ma dostęp tylko w ograniczony sposób. Z konta VAT może zapłacić podczas korzystania ze split payment realizując zapłatę za faktury. Z konta VAT pobierze się kwota VAT-u.

Biała lista

Biała lista pozwala sprawdzić czy numer konta Sprzedawcy jest jego oficjalnym numerem bankowym i czy nasz split trafi na właściwe konto zasilając konto rozliczeniowe Sprzedawcy jak i jego subkonto VAT.

Za przelew kwoty powyżej 15000 zł wykonany na inne konto, nie wpisane na białą listę Nabywca poniesie konsekwencje. Nabywca nie będzie miał prawa do wliczenia sobie wydatku do kosztów uzyskania przychodu a także będzie współodpowiedzialny za nieprzelany VAT, jeżeli Sprzedawca go nie odprowadzi.

© akumulatoryzelowe.pl 2006-2024