Pomiary rezystancji i pojemności akumulatorów

Pomiary rezystancji i pojemności akumulatorów

Jednym z warunków koniecznych dla zachowania gwarancji producenta jest przeprowadzanie pomiarów akumulatorów. Pomiary powinny być wykonywane w określonych odstępach czasowych - najczęściej raz do roku.

Pomiary - gwarancja niezawodności

Niespodziewana awaria zasilania nie jest najlepszym momentem na stwierdzenie, że bank akumulatorów stracił pojemność. Cyklicznie wykonywane pomiary pozwalają uniknąć niespodzianek - zaplanować wymianę akumulatorów z wystarczającym wyprzedzeniem.

W ramach zleconych pomiarów:

  • sprawdzamy rezystancję wewnętrzną poszczególnych akumulatorów,
  • przeprowadzamy próbę pojemnościową - kontrolowane rozładowanie, za pomocą regulowanego obciążenia,
  • oceniamy wizualnie stan łączników
  • wystawiamy protokół

Pomiar rezystancji wewnętrznej

Wstępną selekcję akumulatorów wykonuje się na podstawie pomiaru rezystancji wewnętrznej. Pomiar ten pozwala na bardzo szybką ocenę stanu poszczególnych akumulatorów.

Sprawdzenie rezystancji wewnętrznej warto wykonać przed czasochłonnym testem pojemnościowym. Pozwala to na wczesną identyfikację sztuk, które mogą być przyczyną obniżonej sprawności całej baterii i dokonanie ich wymiany jeszcze przed przeprowadzeniem kontrolnego rozładowania.

Pomiar pojemności - próbne rozładowanie

Pomiar pojemności akumulatora polega na jego rozładowaniu prądem o określonej wartości (stałym prądem) lub stałą mocą. W trakcie rozładowania mierzone jest napięcie baterii. Na tej podstawie obliczana jest pojemność akumulatora. W przypadku akumulatorów, które nie spełniają wymagań producenta, zalecana jest wymieniana.

Próbne rozładowanie jest najdokładniejszym sprawdzianem jak zachowa się dana bateria akumulatorów, traktowana jako całość, w trakcie potencjalnej awarii. Weryfikacji poddawane są zarówno akumulatory jak i jakość połączenia między nimi.

Pomiar temperatury i termowizja

Przy okazji pomiarów pojemności i rezystancji wewnętrznej wykonujemy także sprawdzenie temperatury akumulatorów. Przy większych zestawach zasadne jest zastosowanie kamer termowizyjnych i dokumentacja zdjęciowa.

Wyniki pomiarów - raport

Podsumowaniem przeprowadzonych pomiarów jest raport zawierający parametry poszczególnych ogniw lub baterii. W raporcie odwołujemy się do istniejących oznaczeń akumulatorów, co pozwala na szybką identyfikację konkretnych sztuk. Przy braku oznaczeń, oznaczamy akumulatory indywidualnymi etykietami.


Zapytanie ofertowe

Pomiary akumulatorów wykonujemy na miejscu instalacji, na terenie Polski. Możliwe jest również wykonanie pomiarów w naszym serwisie w Gdańsku, po przesłaniu akumulatorów.

© akumulatoryzelowe.pl 2006-2024