Ochrona przeciwpożarowa budynków, obiektów handlowych i terenów.

Urządzenia przeciwpożarowe to jak definiuje ustawa urządzenia aktywowane ręcznie lub samoczynnie służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru, ograniczania jego skutków.

Podstawowe elementy systemu ppoż.

Do urządzeń przeciwpożarowych zaliczamy w szczególności:

  • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia interyzujące (inertyzacja to dodawanie substancji zobojętniających powstrzymujących lub ograniczających rozprzestrzenianie pożaru czy wybuchu),
  • hydranty wewnętrzne (z zapewnionym zasilaniem przez co najmniej godzinę) i zewnętrzne
  • zawory hydrantowe odpowiednio zlokalizowane w ilości określonej dla wielkości budynku i jego przeznaczenia oraz klasyfikacji, pompy w pompowniach przeciwpożarowych.


Bezpieczeństwo ewakuacji

Jako ważny element przeciwpożarowy, mający kluczowe znaczenie przy zapewnianiu bezpieczeństwa i sprawności ewakuacji, zalicza się:

Dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe

Z dodatkowych urządzeń zalicza się przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed wybuchem i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe, drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, dźwigi dla ekip ratowniczych.

Obowiązkowe oznaczenie dróg ewakuacji

Właściciele budynków użyteczności publicznej są ustawowo zobligowani do umieszczenia i konserwacji oznaczeń ppoż. oraz dróg ewakuacyjnych. Brak takich oznaczeń lub ich niekompletność może narazić na sankcje nie wspominając już o tym, że może kosztować życie lub zdrowie ludzkie.